Vaši náruč sice nenahradíme, ale jsme připraveni se o Vaše dítě co nejlépe postarat.

Adaptační období

Adaptační období je potřeba chápat komplexně, neopomínat některý z faktorů, vidět adaptaci v souvislostech. Adaptace sebou přináší změnu pro celou rodinu nejen pro dítě samotné. Důležitou roli v adaptaci má osobnost dítěte, rodičovský přístup a přístup pečujících osob. Dítě v raném věku ještě nemá zcela utvořenou osobnost a je flexibilní, což pomáhá dítěti adaptační období zvládat a přizpůsobit se novým věcem.

Adaptační období začíná před umístěním dítěte do DS. Pro úspěšné zvládnutí adaptačního období je dobré připravit jak své dítě, tak i sebe jako rodiče. O nástupu dítěte do DS si rodiče s dítětem povídají, seznamují ho se změnou prostředí. Není dobré dětem během adaptačního období plánovat více významných životních změn (narození sourozence, nástup do zaměstnání, atd.) než samotný nástup do DS. Tyto změny by mohly být pro dítě těžce zvladatelné a samotný proces adaptace by to pouze ztěžovalo a prodlužovalo. Vnitřní připravenost rodičů na umístění dítěte do DS, jistota o správnosti rozhodnutí, důvěra personálu DS se přenáší i na dítě a napomáhá úspěšnému zvládnutí adaptačního období. V opačném případě, nejistotě rodiče se tato nejistota přenáší i na dítě.

Během adaptačního období dochází k uvědomění dítěte, že není středem pozornosti jak tomu bylo doposud v jeho rodině, ale stává se součástí kolektivu podobně starých dětí, ve kterém společně s ostatními dětmi musí dodržovat určitá pravidla. Dítě se během adaptačního období musí vypořádat s řadou pocitů a naučit je zpracovat. Rodiče by se měli připravit na možnou změnu (nemusí být nutně negativní) v projevech chování u svého dítěte a dopřát mu dostatek času se adaptovat.

Adaptační proces je individuální. Může tudíž trvat pro každé dítě jinak dlouho, z pravidla od třech týdnů až po dobu tří měsíců. Po domluvě s pečující osobou lze adaptační proces upravit dle potřeb rodiče, dítěte.

Dítě které prošlo úspěšně adaptačním procesem je dítě, které se cítí bezpečně, příjemně, chápe denní režim DS, osvojí si hygienické návyky, zvládá pobyt ve DS bez emocionálních výkyvů a zvládá odloučení od rodičů.

Stěžejním bodem v procesu adaptace je prostředí DS. Bezpečné, podnětné, přehledné a nezahlcující prostředí, se kterým se dítě seznamuje. Respektující, přívětivý přístup pečujících osob s ohledem na individuální potřeby dítěte, které pomáhají dítěti pobyt v DS zvládnout a projít hladce adaptačním procesem.

Adaptační program

Adaptační program má za cíl návodné popsání optimálních podmínek adaptačního procesu. Již od samého začátku adaptačního procesu je dobré jasné nastavení pravidel a jejich důsledné dodržování. Nedodržování pravidel, časté měnění pravidel rodiči, případné ústupky ze strany rodičů přináší zmatené a nešťastné dítě. Šťastné, spokojené a usměvavé dítě je naším cílem.

Velmi dobré je vytvoření si rituálů rodič - dítě, tzv. loučící rituály (např. pohlazení, pomazlení, pusinka, odchod rodiče). Nedoporučujeme dlouhé loučení ani vyjednávání, neprospívá ani Vám jako rodičům ani dítěti. Nepodmiňuje pobyt dítěte v DS úplatky (bonbóny atd.), nevhodnými citovými projevy ("budeš mi taky chybět", "budeme mi bez tebe smutno"). V dítěti to zbytečně vyvolává nežádoucí pocity, je zmateno a přístup rodiče mu v tu chvíli není nápomocný. Z praxe víme, že adaptační proces je někdy náročnější pro rodiče než pro samotné dítě, proto není třeba se znepokojovat drobnými překážkami v adaptačním procesu (nemoc dítěte, obtíže při loučení s rodiči). Jde o snahu konstruktivně řešit vzniklé překážky.

Adaptační program ve třech bodech:

  • společná návštěva DS rodiče s dítětem, seznámení se s prostředím
  • každodenní docházka 1-2 hodiny po dobu týdne
  • docházka dle smlouvy