ceník

Měsíční paušál pro děti 1-3 roky

5 - 4 dny v týdnu 

celodenní docházka

4 000 Kč

3 - 2 dny v týdnu

celodenní docházka

3 000 Kč


5 - 4 dny v týdnu

půldenní docházka

3 000 Kč

3 - 2 dny v týdnu 

půldenní docházka

2 500 Kč

Denní paušál pro děti 3-5 let 

Celodenní docházka 

cena x počet odchozených dní v měsíci

530 Kč

Půldenní docházka 

cena x počet odchozených dní v měsíci 

450 Kč

Individuální docházka 

cena za 1 hodinu 

160 Kč


Strava

Celodenní stava

dopolední svačina, oběd (polévka, hlavní jídlo), odpolední svačina, pitný režim

120 Kč

Dopolední strava

dopolední svačina, oběd (polévka, hlavní jídlo)

100 Kč

Odpolední strava

odpolední svačina, pitný režim

20 Kč

Platba a platební podmínky 

  • V roce 2022 (od 1.1.2022) je služba péče o dítě v dětské skupině Klub Quiq poskytována s finančním příspěvkem MPSV dětem od 1 roku do 3 let s převisem k 31.8. daného roku po 3. narozeninách.
  • Děti 1 - 3 roky - paušální platba předem k 25 dni předešlého kalendářního měsíce. Děti docházející do DS 2 - 4 týdně mají nárok na náhrady za neochozenou docházku po dobu 90 dní. 
  • Děti 3 - 5 let -  platba zpětně k 10 dni následujícího kalendářního měsíce. Děti platí pouze za skutečně odchozenou docházku.
  • Strava - platí se předem dle typu docházky k 25 dni předešlého kalendářního měsíce. Děti 1-3 roky paušální platba, děti 3 - 5 let forma kreditu. Vyúčtování stravy se prování zpětně. Případné přeplatky či nedoplatky stravného jsou doúčtovány v následujícím měsíci. 

Sleva na dani za umístění dítěte v dětské skupině

Sleva za umístění dítěte je zakotvena v § 35bb zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.). Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v předškolním zařízení, a to maximálně do výše minimální mzdy.

Podmínky uplatnění z hlediska poplatníka:

  • vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,
  • na vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze uplatnit slevu pouze, pokud jsou v péči nahrazující péči rodičů,
  • uplatnit slevu může vždy pouze jeden z poplatníků v jedné společně hospodařící domácnosti.

Jak uplatnit slevu za umístění dítěte

Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení se uplatňuje jednou ročně. Uplatnit ji lze následovně.

V ročním zúčtování, o které požádá zaměstnanec u zaměstnavatele nejpozději do 15. února po ukončení zdaňovacího období na formuláři Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Dále ve stejném termínu dodá zaměstnanec zaměstnavateli potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení.Při podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období poplatník uvede částku v rámci výpočtů daně na formuláři daňového přiznání a přiloží k daňovému přiznání potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení. Správce daně bude patrně požadovat také čestné prohlášení, že si neuplatňuje slevu druhý z rodičů.Sleva se tedy dokládá potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních. 

Potvrzení musí dle zákona o daních z příjmů obsahovat:

  • jméno vyživovaného dítěte poplatníka,
  • celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.


Co když bude dítě chodit do dětské skupiny jen několik měsíců v roce?
V případě, že dítě navštěvovalo DS pouze několik měsíců v daném roce, je i přesto možné slevu nárokovat. Školkovné pak bude činit tolik, kolik daný rodič zaplatil za umístění dítěte v předškolním zařízení během dané části roku.