ceník

Docházka s finančním příspěvkem od 1.1.2022 do 31.12.2022

pro děti 1 - 3 roky s převisem k 31.8. po 3 narozeninách 

5 - 4 dny v týdnu 

celodenní docházka

4 000 Kč

3 - 2 dny v týdnu

celodenní docházka

3 000 Kč

5 - 4 dny v týdnu

půldenní docházka

3 000 Kč

3 - 2 dny v týdnu 

půldenní docházka

2 500 Kč

Registrační poplatek pro zápis do dětské skupiny Klub Quiq činní 1 000 Kč.

Docházka bez finančního příspěvku od 1.1.2022 pro děti 1 - 5 let do 31.12.2022

Celodenní docházka 

cena x počet odchozených dní v měsíci

530 Kč

Půldenní docházka 

cena x počet odchozených dní v měsíci 

450 Kč

Individuální docházka 

cena za 1 hodinu 

160 Kč


Od 1.1.2022 se díky finanční podpoře od MPSV mění ceník školkovného a docházka je rozdělena na tzv. "příspěvkové" děti a děti "bezpříspěvkové". Finanční příspěvek od MPSV se vztahuje na děti ve věku 1 - 3 roku s převisem k 31.8. po třetích narozeninách.

Příspěvkové děti = děti, které mají nárok na finanční příspěvek

Bezpříspěvkové děti = děti, které nemají nárok na finanční příspěvek

Příspěvkové děti - děti docházející do DS 2 - 4 týdně mají nárok na náhrady za neochozenou docházku po dobu 90 dní. Školkovné se platí dopředu na daný měsíc, vždy k 25. kalendářního měsíce předešlého měsíce.

Bezpříspěvkové děti - děti platí za skutečně odchozenou docházku. Školkovné se platí zpětně za kalendářní měsíc, vždy k 10. následujícího měsíce.

SLEVY

Sleva na dani za umístění dítěte v dětské skupině

Sleva za umístění dítěte je zakotvena v § 35bb zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.). Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v předškolním zařízení, a to maximálně do výše minimální mzdy.

Podmínky uplatnění z hlediska poplatníka:

  • vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,
  • na vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze uplatnit slevu pouze, pokud jsou v péči nahrazující péči rodičů,
  • uplatnit slevu může vždy pouze jeden z poplatníků v jedné společně hospodařící domácnosti.

Jak uplatnit slevu za umístění dítěte

Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení se uplatňuje jednou ročně. Uplatnit ji lze následovně.

V ročním zúčtování, o které požádá zaměstnanec u zaměstnavatele nejpozději do 15. února po ukončení zdaňovacího období na formuláři Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Dále ve stejném termínu dodá zaměstnanec zaměstnavateli potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení.Při podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období poplatník uvede částku v rámci výpočtů daně na formuláři daňového přiznání a přiloží k daňovému přiznání potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení. Správce daně bude patrně požadovat také čestné prohlášení, že si neuplatňuje slevu druhý z rodičů.Sleva se tedy dokládá potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních. Potvrzení musí dle zákona o daních z příjmů obsahovat:

  • jméno vyživovaného dítěte poplatníka,
  • celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.


Co když bude dítě chodit do dětské skupiny jen několik měsíců v roce?
V případě, že dítě navštěvovalo DS pouze několik měsíců v daném roce, je i přesto možné slevu nárokovat. Školkovné pak bude činit tolik, kolik daný rodič zaplatil za umístění dítěte v předškolním zařízení během dané části roku.