Stanovy spolku 

Čl. I.  Název, forma a sídlo - Název spolku je Spolek dětí Quiq z.s. (dále jen "spolek"). Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spolek má sídlo na adrese: Budyňská 20/232, Praha 6 - Suchdol.

Čl. II Charakter spolku - Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, který vznikl za účelem podpory mateřství, rodičovství, dobrých vztahů v rodině, sdružování dětí, uspokojování a usměrňování zájmů dětí i jejich rodičů. 

Čl. III Základní účely spolku - Základními účely spolku jsou: a) podpora mateřství a rodičovství; b) prevence sociální izolovanosti dětí malých dětí; c) příležitostná zájmová činnost; d) pořádání výletů, kulturních a sportovních akcí; e) pořádání příměstských táborů; f) dětská skupina Klub Quiq.

Čl. IV Formy činnosti spolku - Formami činnosti spolku jsou zejména: a) praktická podpora rodiny, mateřství a rodičovství; b) možnost získávání prvních zkušeností pro malé děti se začleňováním do dětského kolektivu prostřednictvím her a zájmové činnosti, rozvíjení vědomostí a dovedností dětí; c) pomáhat poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti a dovednosti dětí v souladu s reálnými situacemi; d) pořádání volno časových aktivit, zájmových kroužků, karnevalů, příměstských táborů; e) poskytování služby v péče o dítě v dětské skupině (dle Předpisu č.247/2014 Sb. Zákon o poskytování služby o dítě v dětské skupině).

Čl. V Členství ve spolku, vznik a zánik - I. Členem spolku se může stát svéprávná fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení. II. Členství vzniká, když Rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě písemné přihlášky žadatele. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého pobytu, telefonní a emailové spojení, datum podání přihlášky a podpis žadatele. III. Členství zaniká: a) oznámením člena spolku o ukončení členství ve spolku; b) vyloučením člena pro porušováním stanov spolku; c) u právnické osoby jejím zrušením; d) úmrtím člena; e) zánikem spolku.

Čl.VI Typy členství - Typy členství ve Spolku jsou: I. aktivní - člen spolku se aktivně a pravidelně podílí na činnostech Spolku a jehož dítě se pravidelně zapojuje do aktivit Spolku. Platí pravidelný členský příspěvek 100,-Kč na číslo účtu: 2901311649/2010 nebo hotově předsedovi Spolku. II. pasivní - člen spolku se neaktivně a nepravidelně podílí na činnostech Spolku a jehož dítě se nepravidelně zapojuje do aktivit a akcí Spolku. Neplatí pravidelný členský příspěvek 100,-Kč.

Čl.VII Členský příspěvek - I. vstupní - jednorázový členský příspěvek, který hradí každý člen Spolku při svém přijetí do Spolku. Členský příspěvek je použit na dosažení cílů Spolku. Výše jednorázového členského příspěvku je stanovena na 1000,-Kč, splatná na číslo účtu: 2901311649/2010 nebo hotově předsedovi Spolku. II. Pravidelný - pravidelný členský příspěvek hradí aktivní člen Spolku na číslo účtu: 2901311649/2010 nebo hotově předsedovi Spolku. III. Mimořádný členský i nečlenský příspěvek a finanční dar - mimořádným členským příspěvkem nebo finančním darem může kterýkoliv člen Spolku podpořit dle svého uvážení činnosti Spolku. Finančním darem může kterýkoliv člověk starší 18 let nebo právnická osoba podpořit dle svého uvázění činnosti Spolku. Mimořádný členský i nečlenský příspěvek a finanční dar lze zaslat na číslo účtu: 2901311649/2010 nebo zaplatit hotově předsedovi Spolku.

Čl. VI Orgány spolku - I. Spolek zřizuje tyto orgány: a) Členská schůze; b). Rada spolku; c). Předseda spolku, místopředseda spolku, zástupce místopředsedy spolku. 2. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně aby: a) zvolila na pětileté funkční období tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala; b) schválila případné změny stanov; c) schválila zprávu o činnosti spolku; d) schválila zprávu o hospodaření za předcházející období; e) schválila výši členských příspěvků; f) schválila rozpočet spolku na další období; g) rozhodla o zrušení spolku3. Rada spolku svolává zasedání členské schůze spolku. Zúčastní-li se schůze nadpoloviční většina členů je usnášení se schopna. Nezúčastní-li se schůze nadpoloviční většina členů je schůze neschopna se usnášet a rada spolku svolá náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání. Opakovaná členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. 4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou. 5. Nejvyšším orgánem spolku je rada spolku, která je statutárním orgánem spolku. Rada spolku si volí ze svého středu předsedu. 6. Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. 3. strana stanov Spolku dětí Quiq, z.s. 7. Předseda spolku je povinen v případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena rady spolku do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění rady spolku. 8. Právní úkony, z nichž vznikají spolku nebo jeho jednotlivým členům práva nebo povinnosti, musí být učiněny písemně a podepsány předsedou rady spolku. 9. Rada spolku rozhoduje o přijímání a vylučování členů, a to prostou většinou přítomných členů rady spolku.

Čl. VIII Hospodaření spolku - I. Člen spolku má právo a) podílet se na činnosti spolku; b) předkládat své návrhy členské schůzi i radě spolku. II. Člen spolku má povinnost: a) podporovat podle svých možností cíle spolku a zachovávat stanovy spolku; b)pokud ztratil svou způsobilost k členství, oznámit to písemně radě spolku.

Čl. VIII  Hospodaření spolku - I. Spolek je ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, neziskovou právnickou osobou. Primárním spolkem sdružení není výdělečná činnost. II. Spolek hospodaří s příjmy: a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob; b) členské příspěvky členů spolku; c) příjmy vzniklé při činnosti naplňování cílů spolku. III. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. IV. Rada spolku seznamuje členy spolku s výsledky hospodaření na každé členské schůzi.

Čl. IX Závěrečná ustanovení - I. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. II. Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 20.8.2018. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.

V Praze dne 1.8.2018