Plán výchovy a péče

Podmínky péče o dítě v dětské skupině

I. Všeobecné podmínky

Prostory DS Klub Quiq se nacházejí na výše uvedené adrese v přízemí novostavby DS. Prostory na základě Krajské hygienické stanice hlavního města Praha vyhovují požadavkům dle zákona č. 247/2014 Sb., na zařízení služby péče o dítě v dětské skupině. Dostupnost DS je bezbariérová, docházková vzdálenost od MHD zastávek je 5 - 10 minut autobusu linky č.107 nebo č.147. Jedná se o tyto zastávky MHD: zastávka Budovec (300m), zastávka Kamýcká (600m), zastávka Zemědělská univerzita (800m). Příjezd autem před DS je možný, parkovat lze přímo před budovou DS.

DS má k dispozici tyto prostory: šatnu pro děti, denní místnost, sociální a hygienické zařízení pro děti, kuchyňku pro výdej stravy, sociální a hygienické zařízení pro zaměstnance. Dětský nábytek je velikostně uzpůsoben hererogení skupině dětí.

K pobytu venku využíváme především lesy Hl.m.Praha v těsné blízkosti DS, barokní zahradu Libosad ČZU spolu s dalšími prostory ČZU např. DEP-stáje (chov zvířat), veřejné dětské hřiště v docházkové vzdálenosti vybavené herními prvky pro děti a zahradu u DS.

II. Životospráva

Denní řád DS je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí a jejich heterogení složení. Střídá se volná hra dětí, řízená činnost a doba odpočinku/spánku. S ohledem na věkovou rodílnost je strava pro děti v DS připravována jejich rodiči/zákonnými zástupci. Pečovatelka v DS stravu vydává a poskytuje dětem celodenní pitný režim, děti mají po celou dobu pobytu přístup k pití. Mezi jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, menším dětem dopomáháme, větší jsou vedeny k samostatné konzumaci. Odpoledního klidu využívají všechny děti k odpočinku. Menší děti využívají dobu pro spánek, větší děti podle potřeby spí nebo odpočívají. Respektujeme individuální potřeby spánku, odpočinku a dalších aktivit jednotlivých dětí

III. Spoluúčast rodičů

Spolupráci rodičů a pečujících osob považujeme za klíčovou. Chceme být partnerem rodičů při výchově a péči o děti. S rodiči individuálně konzultujeme jak jejich dítě prospívá. Kontakt s rodiči je udržován každodenním osobním kontaktem při přebírání a předávání dítěte. Rodiče jsou pravidelně zapojováni do dění DS jednotivými akcemi DS (slavnostní otevření, podzimní besídka, drakiáda, zimní besídka, jarní besídka, prázdninová besídka, aj.), kterých se mohou účastnit i sourozenci nebo prarodiče dětí. Rodiče jsou o chodu DS, mimořádných akcí a dalších událostech informováni osobně, informační nástěnkou, informačními emaily a na webu www.klubquiq.cz Rodiče také mají možnost si objednat osobní schůzku s vedoucí DS.

Organiza výchovy a péče

I. Organizace DS

DS je věkově heterogení, což vyžaduje individuální přístup k jednotlivým dětem. Obsah výuky a péče se různí podle aktuálních potřeb dětí, jejich stupni vývoje (věku) a probíraných témat. Starší děti v heterogení skupině se učí spolupráci, vnímavosti, chápavosti, ohleduplnosti k mladším dětem. Mladší děti se naopak učí rychleji nápodobou větších dětí, které jsou jim vzorem. Organizace DS je založena na vzájemné spolupráci a podpoře, pohotové a adekvátní reakci na změny a otevřené diskuzi. Ke stejným morálním zásadám se snažíme vést i děti, které podporujeme v tom, aby sami úměrně věku a schopnostem rozhodovaly o svém místě v DS. Chod DS koordinuje vedoucí, která zodpovídá i za finanční řízení projektu. Za realizaci plánu výchovy a péče zodpovídá vedoucí DS spolu s pečujícími osobami. V DS pracuje 1-2 pečující osoby na hlavní pracovní poměr, které splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 247/2014 SB., jejichž popisem práce je péče a výchova dětí, pomocné práce jako výdej jídla, mytí nádobí, zajištění výměny lůžkovin, drobný úklid během dne a po skončení dne denní úklid. Není-li stanoveno jinak vedoucí DS je zodpovědná za administrativu spojenou s chodem DS. V DS pracují externí spolupracovníci na zastupování pečující osoby v době čerpání dovolené a nemoci.

II. Formy a činosti výchovy a péče

Snahou všech zaměstnanců DS je, aby se děti během pobytu cítili bezpečně, spokoje a šťastně. Snažíme se maximálně podporovat rozvojový potenciál dětí s ohledem na jejich fyziologické, vývojové, soiální a emocionální potřeby. Při péči o děti se dětem snažíme poskytnout dostatek prostoru k vlastnímu vyjádření v DS i k jeho uplatnění. Respektujeme individuální potřeby dětí v DS a jejich heterogení rozdílnost, napomáháme k jejich celostnímu rozvoji. Pečující osoby se naplno věnují dětem, které mají příležitost volit si volnou hru a také účastnit se skupinových aktivit. K veškerým činnostem se snažíme děti co nejvíce motivovat. Děti povzbuzujeme pochvalou a pozitivním hodnocením, přistupujeme k dětem s ohledem na jejich věkové i individuální potřeby a odlištnosti, respektujme přirozené potřeby dětí. Volnost a svoboda dětí je vyvážena dodržováním nezbytných předem dohodnutých pravidel.

Denní režim je stanoven v platném provozním řádu, jeho flexibilita razučuje pečujícím osobám přizpůsobit se aktuální situaci během dne. V průběhu dne se střídá spontální činnost, řízená, skupinová a individuální.

Tvořivé hry a spontální činnosti:

 • ranní a odpolední hry
 • možnost výběru hraček
 • hry individuální a skupinové
 • didaktické pomůcky
 • navazování sociálních vazeb

Tělovýchovné činnosti:

 • podpora zdravého růstu
 • procvičení dechového a pyhobového aparátu
 • zdravotní cviky

Společné jídlo:

 • podává se 3x děnně v cca tříhodinových intervalech (svačina/oběd/svačina)
 • děti jsou vedeny k samostatnosti a sebeobsluze
 • při jídle jsou děti vedeny k správnému používání a držení příboru a k dodržování pravidel stolování
 • do jídla děti nenutíme

Řízené a společné činnosti:

 • prolínájí se ve všech výchovných činnostech během dne, jsou řízeny pečující osobou, mají stanovený cíl a vycházejí z potřeb dětí
 • pohybové činnosti
 • rozvoj jemné i hrubé moriky
 • rytmické cvičení
 • sluchové vnímání, osvojování písní, básní
 • tvůrčí činnost
 • v exteriéru DS využíváme záhonku na zahradě objektu pro ekovýchovu a ekoprojekty.

Pobyt venku

 • má za cíl dopřát dětem dostatek volnosti a přirozeného pohybu
 • enviromentální návštěvy lesa
 • formou procházky po okolí
 • teréní procházky po okolí

Odpolední spánek a odpočinek:

 • při odpočinku/spánku jsou dětem čteny pohádky, popřípadě děti poslouchjí audioknihu pohádek
 • pokud děti nespí odpočívají

Hygiena a sebeobsluha:

 • děti jsou vedeny k samostatnosti: při mytí rukou, oblékání, svlékání, ukládání oblečení v šatně a také při úklidu hraček
 • u dětí které hygienické potřeby zatím samy nezvládají, jsou tyto děti povinny nosit jednorázové plenky, pečující osoby je pravidelně přebalují
 • při složitějších činnostech dopomáhá pečující osoba nebo starší děti
 • děti jsou vedeny k ohleduplnosti a vzájemné pomoci

Důležitým prostředkem rozvoje osobnosti každého dítěte je hra, která rozvíjí emocionální zralost skrze sociální vazby, podporuje myšlení, představivost, schopnost soustředění a řešení situací, která je aktivní. Napomáhá k získání pocitu jistoty v novém prostředí, stejně jako důvěry k zaměstancům DS.

Charakteristika plánu výchovy a péče

I. Hlavní cíle výchovy a péče

Naší snahou je vytvoření prostředí, které by bylo bezpečné po stránce fyzické, psychické i sociální pro děti, jejich rodiče i pracující personál. Chceme být průvodci na jejich cestě, nabídnout jim nejen seznámení s novými dovednostmi a informace, ale i s novými kamarády s kterými prožijí radostné a pěkné chvíle při společných hrách. Rozvíjet samosatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Položit základy celoživotnímu vzdělání všem dětem v DS podle jejich možností, zájmů a potřeb. Připravit děti do života, pěstovat porozumění a přátelství. Díky častému pobytu v přírodě si děti utváří pozitivní vztah ke svému okolí, ke všemu živému. Přirozeně se tak učí porozumět koloběhu života a jeho kontinuitě. Seznámí se s tím, jak i ony samy svým jenáním mohou přispět k harmonickému a respektujícímu vztahu člověka s přírodou.

II. Specifika výchovy a péče

Plán výchovy a péče je upraven pro heterogenní skupinu dětí od 12 měsíců do 5 let. V rámci plánu výchovy a péče je kladen velký důraz na věk dětí v DS. U mladších dětí je kladen důraz na aktivity zaměřující se na zvládnutí sebeobslužných činností v oblasti hygieny, stolování, rozvoj řeči a hry. S pomocí didaktických hraček a pomůcek je výchova soustředěna k rozvoji jemné motoriky a logického myšlení. U starších dětí je kladen důraz na sebeobslužné činnosti v oblasti oblékání, svlékání a obouvání. U všech dětí je kladen důzar na rozvoj jemné i hrubé motoriky, logického myšlení, komunikačních dovedností a enviromentální výchovy.

III. Vzdělávací oblasti

DS Klub Qiuq se inspiruje rámcovým vzdělávacím plánem pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Vzdělávací obsah je v RVP PV uspořádán do pěti vzděláva-cích oblastí. V rámci našeho výchovného konceptu respektujeme individuální vývoj dítěte a využíváme jejich seznitivní fáze. Za cíl máme získání praxe a samostatnosti u dětí v těchto oblastech:

Dítě a jeho tělo

 • biologická olbast
 • Záměrem je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům.

Dítě a jeho psychika

 • psychologická oblast
 • Záměrem je v psychologické oblasti podporovat duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, jakožto i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osovojování a rorvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznání a učení.

Dítě a ten druhý

 • interpersonální oblast
 • Záměrem je podpora dítě v interpersonální oblasti. Podpora utváření si vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

Dítě a společnost

 • sociálně- kulturní oblast
 • Záměrem je uvedení dítěte v oblasti sociálně-kulturní do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do stvěta materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.

Dítě a svět

 • enviromentální oblast
 • Záměrem je v oblasti enviromentální u dítěte je založení elementárního povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu čloěka na životní prostředí - počínaje nejlbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu. Vytvoření elementárních základů pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

Během poskytování výchovy a péče v DS Klub Quiq jsou respektovány individuální a věkové rozdílnosti dětí s důzarem na rozumovou, pracovní, estetickou a tělesnou stránku. Snažíme se podporovat rozvojový potenciál dětí a jejich potřeby vývojové, fyziologické, poznávací, sociální a emoční. Napomáháme rozvoji spolupráce mezi dětmi a spontálnímu sociálnímu učení, osvojování základních hodnot společnosti, osobních postojů a základních pravidel chování ve společnosti, zásad zdravého životního stylu, rozvoji řečových a komunikativních dovedností, vytváření pozitivního vztahu k přírodě, k sounáležitosti s okolním prostředím a úctě k životu.

V rámci výchovy a péče jsou aplikovány tyto aktivity:

hubební - rozvoj sluchového vnímání a slovní zásoby

- osvojování lidových písní

- koordinace pohybu dle hudby

pohybové - rozvoj jemné a hrubé motoriky

- rozvoj koordinace pohybu

- rozvoj fyzického vývoje dítěte

- podpora správného držení těla

- rozvoj sebeobsluřných dovedností a zdravých návyků 

výtvarné - rozvoj představivosti, kerativity a fantazie:

- rozvoj výtvarných dovedností

- seznamování s uměleckými díly

- poznávání různých materiálů

- seznámení se s výtvarnými technikami

- propojování smyslů s výtvarnou technikou

rozumové a poznávací - rozvoj komplexního pohledu na svět:

- rozvoj kritického myšlení

- rozvoj jazykového a matematického myšlení

- rozvoj fyzikálních zákonitostí estetické

vnímání - rozvoj estetického citu ke svému okolí:

- seznámení se s uměním

- podpora formování morálních a estetických postojů

- vytváření vztahu ke kulturním a uměleckých hodnotám

- kulturní podněty

Plán výchovy a péče je uskutečňován formou pohybových her a cvičení, manipulační činností, smyslových a psychomotorických her, hudebně pohybových činností, grafických činností, rěčových a rytmických cvičení, skupinové konverzace, diskuzí a rozhovorů, práce s knihou, zpěvu, poslech pohádek a příběhů, přímým pozorováním, manipulací s předměty a různými materiály, námětových a smyslových her, estetickýcha tvůrčích aktivit, formou přípravy a realizace společných slavností, výletů atd.

 1. 3.4. Výchovně pečující plán

Výchovně pečující plán kopíruje roční cyklus a přirozeně se odvíjí od ročního období. Heslo DS Klub Quiq je rosteme společně. Témata jsou vybírána s ohledem na věk dětí. Časový plán těchto celků je dostatečně flexibilní a lze jej přizpůsobit podle potřeby.

TÉMATICKÝ PLÁN ROSEME SPOLEČENĚ

Tématický celek

PODZIM

ZIMA

Výchovné cíle

 • tématický celek inspirovaný podzimem
 • znaky podzimu, časové začlenění
 • příroda, zvířata, počasí,
 • základní barvy, barvy podzimu
 • práce na poli, na zahradě
 • sklizeň ovoce a zeleniny
 • les - jehličnaté, listnaté stromy
 • zvířata v lese
 • drakiáda
 • život na vesnici - návštěva statku
 • poznáváme ekosystém - les
 • enviromentální vycházky do lesa
 • práce s přírodními materiály
 • poznáváme ekosystém - rybník
 • tématický celek instipovaný zimou
 • znaky zimy, časové zařazení
 • příroda, zvířata, počasí
 • základní barvy, zimní barvy
 • zimní oblečení
 • zimní sporty a hry
 • stavíme sněhuláka
 • teréní vycházky krajinou
 • les v zimě
 • zvířata v zimě
 • moje tělo - předcházení nemocem, části těla, orgány, smysly (zrak, čich, hmat, chuť)
 • tvořivé výtvarné činnosti
 • práce s litaraturou, knihou

Klíčové kompetence

 • adaptace dětí v kolektivu
 • utváření a pochopení pravidel bezpečného pobytu v DS a mimo ni
 • utváření povědomí o denním režimu DS
 • osovojování si hygienických návyků, sebeobshluhy, stolování
 • záměrně se soustředit na určitou dobu a dokončit činnost
 • znát dohodnutá pravidla ve skupině
 • hodnoti své chování
 • projevit poroumnění a cit pro druhého
 • vytvářet bohatství představ
 • vytvářet bohatou slovní zásobu
 • rozvoj fantazie
 • činnosti zaměřené na poznávání svého těla a jeho funkcí

Tématický celek

JARO

LÉTO

kompetence

 • tématický celek inspirovaný jarem
 • znaky jara, časové začlenění
 • příroda, zvířata, počasí
 • základní barvy, barvy jara
 • probouzení přírody - stromy, rození mláďat
 • cesta od semínka k plodu
 • zahrada - pěstování rostlin, zelenina
 • třídění odpadu
 • květiny, hmyz
 • povolání a profese
 • Poznáváme ekosystém motýli
 • tématický celek inspirovaný létem
 • znaky léta, časové začlenění
 • příroda, zvířata, počasí
 • základní barvy, barvy léta
 • ovoce a zelnina
 • doprava - dopravní prostředky, dopravní značky, bezpečnost
 • domácí zvířata - statek

Výchovné cíle

 • chít rozumnět okolnímu světu
 • povědomí o živou a neživou přírodou
 • zvyšovat svoji tělesnou zdatnost
 • vědět, že sdílení pocitů pomáhá
 • znát pravidla v různém prostředí
 • uplatňovat neverbální komunikaci
 • spontální pohybové aktivity
 • hry podporující tvořivost
 • procovní pěstitelské činnosti
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • zlepšování koordice ruky a oka
 • chtít poznávat své okolí, svět
 • pochopení některých přírodních zákonitostí
 • rozvoj pohybových schopností
 • posilování vztahu ke svému okolí
 • vytváření základů aktivních postojů pro život

Tématický celek

Prázniny

Tématické bloky

 1. Evaluace
  1. 4.1. Evaluace a hodnocení

V průběhu realizace činností má nenahraditelný význam vyhodnocování a zpětná vazba. Na evaluaci se podílí celý tým - odpovědná osoba DS, vedoucí DS, pečující osoby, včetně dětí, které je potřeba těmto činnostem také učit.

Hodnocení můžeme provádět různými metodami:

 • pozorováním
 • analýzou dětských prací
 • dialogem s dítětem
 • diskuzí ve skupině v rámci komunitních kruhů (každodenní hodnocení)

Na základě hodnocení jsou následně upravovány jednotlivé výchovné činnosti, případně jsou tyto změny zaneseny i do plánu výchovy a péče. Důležitá je i zpětná vazba poskytována rodičům - pomocí rozhovorů při předání dítěte, na individuálních schůzkách, pomocí hodnotících listů (min. 2x za rok).

Výroční zpráva o činnosti DS - 1x za kalendářní rok, je součástí výroční zprávy provozovatele, zpracována pečujícími osobami a vedoucí DS.

V Praze 1.4.2019