Provozní řád příměstského tábora

Pořadatel

 • Spolek dětí Quiq, z.s., Budyňská 232/20, 165 00 Praha 6 - Suchdol
 • ICO: 06418902
 • Registrace: Městský soud Praha, spis L 68926

Bankovní spojení: 2901311649/2010

Místo konání: Budyňská 232/20, 165 00 Praha 6 - Suchdol

Zákonný zástupce - povinnosti, práva, zodpovědnost

 • Zákonným zástupcem se rozumí osoba pověřená zastupováním dítěte dle 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pouze ten může jednat ve věcech týkajících se přihlášení/odhlášení, předání/převzetí účastníka/zájemce na příměstský tábor (dále jen PT). Chce-li zákonný zástupce (dále jen ZZ) přenést práva a povinnosti týkající se PT na jinou osobu musí projev této vůle provést písemně. Dokument musí obsahovat jasnou identifikaci osoby včetně kontaktních údajů a jasně vymezit rozsah jeho zodpovědnosti (pouze převzetí/převzetí v určitý den apod.), místo a datum sepsání dokumentu a vlastnoruční podpis ZZ i osoby zastupující ZZ.

Zákonný zástupce je povinen

 • Řádně vyplnit přihlášku na strankách www.klubquiq.cz
 • Každý den zajistit předání a převzetí účastníka PT osobně nebo osobou zastupující ZZ.
 • Neprodleně informovat organizátora o všech změnách (především zdravotního stavu) týkajícího se účasníka PT.
 • Informovat organizátora o důležitých okolnostech zdravotního stavu účastníka PT zejména se to týká alergií, medikace, dietního či pohybového režimu.

Zákonný zástupce má právo

 • Na zrušení přihlášky v případě, že organizátor nesplnil avizované podmínky.

Organizátor příměstského tábora je povinnen

 • Informovat ZZ účastníka nejméně 5 dnů před zahájením PT o organizaci, programu, vybavení účastníka/ů a kontaktech na personál zajišťující průběh a bezpečnost PT. Tyto informace jsou zasílány zákonným zástupcům e-mailem, telefonicky nebo jsou vystaveny na webových stránkách https://www.klubquiq.cz
 • Zajistit dostačující personál, prostory, program a stravování.
 • Vedoucí přebírá účastníka PT od ZZ nebo osoby zastupující ZZ od 8:00 - 9:00 hodin na předem určeném místě a předává účastníka PT ZZ nebo osobě zastupující ZZ od 16:00 - 16:30 hodin na předem určeném místě.
 • Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví personálu a všech účastníků PT. V případě úrazu nebo jiného zdravotního důvodu (nevolnost/nemoc) v průběhu konání PT je organizátor povinen zajistit ošetření/první pomoc a neprodleně informovat o vzniklé situaci ZZ nebo osobu zastupující ZZ.
 • Organizátor nenese žádnou odpovědnost za účastníka v době před zahájením PT a po jeho ukončení. V případě, že organizátor nedodrží předem avizované termíny zahájení a ukončení tábora, protože je nemohl předvídat a nemohl s nimi seznámit včas ZZ, je organizátor za účastníky nadále zodpovědný, tedy i po předem avizovaném termínu.
 • Vést řádně evidenci docházky, včetně zaznamenání příchodu a odchodu.
 • Vést řádně evidenci úrazů.

Organizátor má právo

 • Nepřijmout na PT přihlášku zájemce, který nesplnil podmínky pro vstup na PT, zejména zdravotní způsobilost nebo věk a dále zájemce jehož zdravotní či výchovné problémy jsou neslučitelné s účastí na PT. 
 • Nepřijmout na PT přihlášku zájemce po naplnění kapacity PT.
 • Odmítnou účastníka, který všechny podmínky pro přijetí splnil, ale v termínu nástupu se skutečnost změnila tak, že je účastník neschopný nástupu (zdravotní stav nebo nedodání dokumentů).
 • Zrušit pobyt účastníkovi během PT, u kterého se podmínky v průběhu konání PT změnily natolik, že již není schopen účasti na PT.
 • Nahradit zájemce o PT, který v daných termínech neprovedl potřebné úkony k zařazení mezi účastníky jiným zájemcem. Toto právo má zejména v případech nedodání potřebných dokumentů a neuhrazení pobytu na PT.

Program

Program je rozdělen na části, kde jsou zařazeny zábavné, sportovní, výtvarné a volnočasové aktivity

V programu je zohledněn:

 • počet účastníků (maximální počet účastníků 14)
 • věk účastníků
 • aktuální počasí při konání PT
 • nepředvídatelné události (onemocnění vedoucího/ch, technické problémy s prostory)
 • změna programu vyhrazena

Přihlášky

Účastníkem se stává zájemce, který splňuje:

 • podmínku věku účastníka
 • nárok na zdravotní stav
 • řádně vyplnil a podepsal přihlašovací formulář (slouží jako jasná identifikace účastníka PT a jeho ZZ)
 • provedl platbu na PT dle pokynů (viz platby)

V případě naplnění kapacity PT si organizátor vyhrazuje právo nepřijímat další přihlašovací formuláře a zájemce o PT.

Platby

 • Záloha a platba na PT musí být provedena v předem stanoveném termínu.
 •  Platby bezhotovostním převodem uhradíte na bankovní účet: 2901311649/2010.

Storno podmínky

 • V případě, že odhlásíte dítě z jiných než zdravotních důvodů 5 dnů před nástupem na PT vracíme 50% z celé zaplacené částky.
 • V případě, že odhlásíte dítě z jiných než zdravotních důvodů méně než 24 hodin před nástupem na PT, storno poplatek je 100% z celé částky.
 • V případě, že odhlásíte dítě z důvodu nemoci do 24 hodin před konáním PT vracíme 100% zaplacené částky na základě lékařského potvrzení a písemné žádosti rodičů.
 • V případě, že dítě odhlásíte z důvodu nemoci v průběhu tábora vracíme 50% ze zaplacené částky  na základě lékařského potvrzení a písemné žádosti rodičů.    

Omluvu lze provést:

  • e-mail: info@klubquiq.cz
  • telefonicky: 727 815 208 formou SMS.

Bezpečnost a ochrana zrdaví

 • Dítě nesmí v den nástupu a ani v průběhu pobytu na PT trpět infekčními či jinými chorobami, které by mohly ohrozit personál a ostatní účastníky PT.
 • Tímto si vyhrazujeme právo nepřijmout dítě na PT již při nástupu. V případě, že se výše uvedené skutečnosti změní v průběhu pobytu, informuje vedoucí neprodleně ZZ nebo osobu zastupující ZZ o vzniklé situaci. ZZ nebo osoba pověřená ZZ je povina si nemocné dítě převzít v nejkratší možné době.
 • Personál má odbornou kvalifikaci v oboru "Chůva pro děti do zahájení poviné školní docházky", jejíž součástí je i zkouška z první pomoci.
 • Účastník PT je po celou dobu svého pobytu na PT pod dohledem vedoucích.
 • Organizátor má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu.

Stravování a pitný režim

 • Každý den je pro děti připraven teplý oběd. Jídelníček je zdravý a pestrý. Dostatek pití během celého dne je samozřejmostí. Speciální diety/alergie nebo jiné požadavky s námi prosím předem konzultujte.
 • Požadujeme vlastní lahev na pití, kterou během dne doplňujeme.

Vybavení PT

 • Účastník musí při prvním převzetí předat vedoucímu kopii kartičky zdravotní pojišťovny.
 • Na PT nosí účastník pouze věci potřebné. Nedoporučujeme dětem dávat cennosti, šperky, finanční obnos ani mobilní telefony. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za ztrátu věcí, které jsou výše uvedeny. Dále je účastníkům zakázáno nosit a používat věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu dalších účastníků (především se jedná o zbraně, návykové látky atd.). Organizátor si vyhrazuje právo tyto věci zabavit a vydat je při předávání účastníka ZZ nebo osobě tímto pověřené.

Závěrečné ustanovení

 • Veškeré aktivity spojené s konáním PT podléhají zákonu č. 471/2005 Sb., a úplnému znění zákona č. 258/2000 Sb. O Ochraně veřejného zdraví. Informace a nakládání s nimi se řídí zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
 • ZZ či osoba zastupující ZZ bere na vědomí, že účastník PT může být v průběhu PT fotografován. Tyto fotografie slouží výhradně pro prezentaci aktvitit Spolku dětí Quiq, z.s.