Logo hrátky

Mluvení zdá se být tak jednoduché a samozřejmé...... pro správný vývoj řečových dovedností je však zapotřebí dostatek podnětů a pozornosti. 

Naším cílem v rámci logo hrátek je rozvoj komunikačních dovedností dětí. Děti vedeme formou her a činností respektujících vývoj řeči dítěte. S dětmi pracujeme individuálně i ve skupině. 

Logopedie není jen nácvik artikulace, ale celkový rozvoj komunikace! 

Do rozvoje komunikačních dovedností patří:

  • rozvoj hrubé motoriky - hrubá, jemná, grafomotorika, oromotorika a motorika očních pohybů
  • rozvoj smyslů - zrakové vnímání, sluchové vnímání a fonematický sluch, hmat a propriopercepce, rozvoj vnímání tělesného schématu,
  • koordinace činností - souhra ruka a oko, ruka a mluvidla
  • dechová cvičení - dýchání nosem, dýchání hrudní, břišní
  • rytmizační cvičení - nácvik tempa, plynulosti a melodie řeči pomocí básniček, říkadel


LOGO HRÁTKY

Logo hrátky využíváme při všech činnostech v dětské skupině a vzájemně se prolínají s plánem výchovy a péče během celého dne s ohledem na věkovou skupinu dětí (2+).
Prostřednictvím hrubé motoriky ( samostatný pohyb) a jemné motoriky (manipulace s předměty)
dítě prozkoumává svět kolem sebe, manipuluje s předměty, experimentuje a vnímá je
(vidí, slyší, dotýká se jich) a tím získává zkušenosti. Pro vývoj řeči je také nezastupitelné zrakové a sluchové vnímání.

Gymnastika mluvidel

Dechová cvičení

  • nádech nosem, výdech pusou
  • foukání do pěříčka před sebou
  • foukání do kuličky na stole 

Typy na doma: