Plán výchovy a péče

Obecná charakteristika

DS Klub Quiq se nachází v klidné části Praha - Suchdol. DS byla nově vybudována v nebytových prostorách přístavby rodinného domu. Na vybudování i výbavu prostor DS finančně přispělo Letiště Praha. V prostorách DS se nachází šatna, pobytová místnost, kuchyňka a sociální zařízení. DS je v docházkové vzdálenosti od MHD (autobus 107, 147), s možností parkování před DS. Předností DS je pro rodinné prostředí, s malou kapacitou dětí. DS Klub Quiq vznikla jako logické vyústění činnosti Spolku dětí Quiq, z.s.

Předností DS je stálý pracovní kolektiv a bezpečné, klidné, podnětné prostředí.

Interiér DS byl vybudován, aby odpovídal počtu a věku dětí, byl zdravotně nezávadný, bezpečný, estetický, multifunkční a podnětný, umožňoval dětem spontánní i řízenou aktivitu.

Filozofie DS

Naším posláním je vytvořit prostředí, které je vlídné a bezpečné, plné pohody a bohatých zážitků, ve kterém se budou děti moci rozvinout po stránce fyzické, psychické i sociální. Naší vizí je seznámit děti s novými dovednostmi a informacemi, s novými kamarády se kterými prožijí radostné chvíle při společných hrách. Metodou přirozené výchovy rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti. Náš postoj k výchově a péči dětí vychází z empatického a respektujícího přístupu k nim. Základními metodami naší práce s dětmi jsou učení hrou, učení nápodobou, názorné, aktivity podporující přirozený rozvoj řeči, podpora pohybových dovedností a další metody.

Nabízíme aktivity k podpoře dalšího rozvoje dětí, a to na základě jejich věku a schopností. Snažíme se děti obohatit poznatky, zkušenosti a prožitky dětí, které získávají v rámci:

Mezigenerační spolupráce

 • zapojení do aktivit se seniory v rámci projektu "Babička a dědeček do školky"
 • spontánní komunikace se seniory

Zájmové aktivity

 • výlety - tématicky zaměřené výlety po okolí
 • kulturní aktivity
 • výchovně dramatické hrátky

Společná návštěva

 • zoologické zahrady, výstav, muzeí, knihovny, ČZU - DEP stájí

Zapojení do projektů

 • Celé Česko čte dětem
 • Pěšky do školy
 • Živá zahrada
 • Les ve škole

Etický kodex

Etický kodex jako morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči dětem i zákonným zástupcům, spolupracovníkům, partnerům, veřejnosti i dětské skupině samotné. Nejedná se o obecně závazný právní předpis, ale o soubor pravidel doplňující tyto předpisy. Naší snahou je vytvoření stabilní, kvalitní a napomáhající služby péče o dítě.

Základními hodnotami pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti jsou: kvalita, osobní přístup, odpovědnost, efektivita, týmová spolupráce.

Respektovat a být respektován

 • respektovat individualitu a jedinečnost každého člověka a dítěte, bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženství a politické přesvědčení
 • respektovat a dodržovat pravidla provozu DS
 • respektovat pokyny pečující osoby

Pravidla slušného chování

 • pravidlo 3P = pozdrav, popros, poděkuj;
 • chodíme včas;
 • nepřítomnost omlouváme včas předem

Pozitivní přístup

 • při řešení vzniklých situací s dětmi, rodiči, spolupracovníky;
 • podpora sebedůvěry, seberealizace a zodpovědnosti v dětech.

Individuální přístup

 • k osobnosti dítěte;
 • k rodičům;
 • k sobě navzájem.

Čistota a pořádek

 • "čistota půl zdraví" - bezpečné prostředí snižuje riziko úrazu;
 • chodíme čistě upravení;
 • pečující osoby - dodržují bezpečnost práce;
 • pečující osoba vytváří bezpečný prostor s jasnými hranicemi, ve kterém otevřeně a srozumitelně komunikuje.

Organizace DS

Zajistit dětem pocit jistoty a bezpečí je to nejdůležitější co děti potřebují. Vzájemná spolupráce a podpora, pohotové a adekvátní reakce na změny a otevřená diskuze, ke které se snažíme vést i děti, které podporujeme v tom, aby samy úměrně věku a schopnostem rozhodovaly o svém místě v DS. Svým jednáním vytváříme prostředí důvěry a vzájemné spolupráce. Pečující osoby odpovídají za individuální přístup s ohledem na heterogennost skupiny. Samotný chod DS koordinuje vedoucí, která zodpovídá za finanční řízení projektu, za realizaci PVP spolu s pečujícími osobami. Obsah výchovy a péče se různí podle aktuálních potřeb dětí, jejich stupni vývoje (věku) a probíraných témat. V heterogenní skupině se starší děti učí spolupráci, vnímavosti, chápavosti, ohleduplnosti k mladším dětem. Mladší děti se naopak učí rychleji nápodobou větších dětí, které jsou jim vzorem.

V DS pracují 2 pečující osoby na HPP. Pečující osoby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 247/2014 SB., jejich popisem práce je péče a výchova dětí, pomocné práce jako výdej jídla, zajištění výměny lůžkovin, drobný úklid během dne a po skončení dne denní úklid. Není-li stanoveno jinak, vedoucí DS je zodpovědná za administrativu spojenou s chodem DS. V DS pracují externí spolupracovníci na zastupování pečující osoby v době čerpání dovolené a nemoci.

Provozní doba DS je v pracovní dny pondělí až pátek, v čase 7:30 - 16:30 hodin. DS je uzavřena o státních svátcích, v době vánočních prázdnin a dovolené v srpnu (bližší info o provozní době naleznete ve vnitřních pravidlech DS).

Denní program je dle potřeb přizpůsobován měnícím se okolnostem, aktivitám i činnostem dětí. Harmonogram dne s časovým rozmezím je nastíněna níže.

Z hlediska zdraví dětí se řídí denní režim těmito zásadami:

 • Hladící rituály - přijetí, těšení, loučení
 • ranní společný kroužek
 • každodenní zdravotně preventivní pohybové aktivity a logo-preventivní cvičení
 • maximálně tříhodinové intervaly mezi podávanými jídly
 • aktivní celodenní pitný režim
 • minimálně dvouhodinový pobyt venku s ohledem na počasí a povětrnostní podmínky
 • denní program, jeho organizace a nabídka činností.

Denní režim dne

7:30 - 9:00 příchod dětí, volná hra

9:00 - 9:10 ranní kruh - společné přivítání, komunikační aktivity, pohybové básničky

9:10 - 9:30 řízená činnost - týkající se týdenního tématu

9:30 - 10:00 hygiena, svačina - nácvik hygienických návyků, podpora samostatnosti

10:00 - 12:00 pobyt venku - na zahradě, procházka, výlet po okolí, volná hra - písek, hřiště

12:00 - 12:45 hygiena, oběd - nácvik hygienických návyků, podpora samostatnosti, podpora samostatného stravování a pití, používání příboru (do 3 let lžíce, od 3 let vidlička), dopomoc u nejmenších, příprava na odpočinek, nácvik hygienických návyků, podpora sebeobsluhy

12:45 - 13:00 odchod/příchod dětí - vyzvedávání dětí, které jsou jen na dopolední program, individuální zpětná vazba rodičům, příchod dětí na odpolední program

13:00 - 15:00 polední klid - literární program (četba pohádky, mluvené slovo, poslech klidné hudby), podpora odpočinku, klidového režimu.

15:00 - 15:30 hygiena, svačina - nácvik hygienických návyků, podpora samostatnosti, sebeobsluhy

15:30 - 16:30 volná hra, odchod - vyzvedávání dětí, pobyt na zahradě, individuální zpětná vazba rodičům

Životospráva

Pravidelný, ale pružný režim DS klade ohled na individuální potřeby dětí a jejich heterogenní složení. Střídá se volná hra dětí, řízená činnost a doba odpočinku/spánku. S ohledem na věkovou rozdílnost je strava pro děti v DS připravována jejich rodiči/zákonnými zástupci. Pečovatelka v DS stravu vydává a poskytuje dětem celodenní pitný režim, děti mají po celou dobu pobytu přístup k pití. Mezi jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, menším dětem dopomáháme, větší jsou vedeny k samostatné konzumaci. Každodenní pobyt dětí venku dává dětem dostatek příležitostí k volnému pohybu na čerstvém vzduchu, podpoře pohybových dovedností i procvičování hrubé motoriky. Odpoledního klidu využívají všechny děti k odpočinku. Menší děti využívají dobu pro spánek, větší děti podle potřeby spí nebo odpočívají. Respektujeme individuální potřeby spánku, odpočinku a dalších aktivit jednotlivých dětí.

Péče o děti se speciálními potřebami a děti nadané

V raném věku se formuje i přístup jedince k odlišnosti, stejně jako schopnost akceptovat bez výhrad a předsudků. Věříme, že inkluze do běžného kolektivu přibližuje dítě se speciálními potřebami (dále jen SP) normálnímu prostředí a předchází jeho případné izolaci od vrstevníků. Tento přístup je postaven tak, aby se eliminovaly negativní odchylky ve vývoji, normalizovaly se poruchy psychiky a podporovalo se nadání jednotlivců. Děti s SP mají možnost se účastnit všech aktivit s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem, limitům a potřebám. Na základě pozorování a vyhodnocení SP dítěte nastavujeme a zohledňujeme tyto skutečnosti v rámci další, následné práce. Naším cílem je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti všech dětí, tedy i dětí s SP. Snažíme se o bezpečné zapojení dítěte s SP do DS a zajistit výchovné potřeby k rozvoji jeho schopností a návyků. Pro děti mimořádně nadané je nabídka rozšiřujících aktivit tak veliká, že si děti mohou plynule rozvíjet své schopnosti.

Péče o děti do 3 let věku

Batolata (děti ve věku 1-3 roky) se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné výchovné práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.

Batolata potřebují stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.

Prostředí DS je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru. Sociální vybavení DS s dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte, šatnou s dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby. Pobytová místnost DS je vybavena podnětnými a bezpečnými hračkami a pomůckami vhodnými pro nejmladší děti. Máme i skříňky uzavíratelné na uložení hraček a pomůcek pro zajištění bezpečnosti a přiměřenosti množství podnětů působících na dítě. Dětem je umožněno používání pomůcek pro batolecí věk k zajištění pocitu bezpečí a jistoty dětí. Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek). Podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami. Máme připravený adaptační proces pro děti a rodiče.

Gendrový aspekt

Genderově citlivý přístup v komunikaci i v činnostech zahrnuje: citlivě nastavenou komunikaci s dětmi adekvátně jejich věku, prostor k přirozené volbě her, hraček i pomůcek. Cílem genderově citlivého přístupu je odbourávání stereotypů a vedení dětí k toleranci a respektu ostatních. Genderově citlivé vybavení DS: společné hračky pro všechny děti, nástroje a pomůcky pro vyvážené používání chlapci i dívkami a dětské knihy věnující se rovnému přístupu k dívkám i chlapcům.

Enviromentální aspekt

Enviromentální aspekt se prolíná celým PVP, enviromentální program zařazujeme do týdenního plánu. Dodržujeme základní pravidla ohleduplného chování k přírodě a udržitelnému životu. Děti vedeme přirozenou cestou k osvojování ohleduplného postoje vůči přírodě a svému okolí a pomáháme jim pochopit principy zdravého životního stylu. Zastáváme zásady lesních školek, že neexistuje špatné počasí jen špatně oblečené dítě. Pravidelný pobyt dětí v přírodě pozitivně stimuluje celostní rozvoj dětské osobnosti, rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, ve velké míře podporuje fantazii a kreativitu. Zdolávání nerovného terénu pomáhá v rozvoji obratnosti a koordinace pohybu. Pravidelný a dlouhodobý pobyt na čerstvém vzduchu navíc příznivě působí na imunitní systém.

Děti se nejlépe učí nápodobou, proto EV probíhá především prakticky:

 • pravidelným pobytem dětí v přírodě
 • používání přírodnin
 • třídění odpadů, recyklace
 • používání recyklovatelných odpadů v aktivitách
 • pobytem na zahradě
 • každodenní kontakt se zvířaty
 • zapojení do projektů Živá zahrada, Les ve škole


Přijímání dětí

Zápis do DS vyhlašuje vedoucí DS a to vždy v červnu daného roku. Dítě je možné zapsat i kdykoliv během kalendářního roku, umožňuje-li to volná kapacita zařízení. Zápis dětí provádí vedoucí Ds, rozhoduje i přijetí/ nepřijetí dítěte do dětské skupiny. Děti jsou přijímány ve věku od 1 do věku 5let, podle kritérií platných pro daný školní rok a uveřejněných na www.klubquiq.cz/detska-skupina

Spoluúčast rodičů

Spolupráci rodičů a pečujících osob považujeme za klíčovou. Chceme být partnerem rodičů při výchově a péči o děti. Otevřeně spolupracujme s rodiči ve prospěch dětí. Kontakt s rodiči je udržován každodenním osobním kontaktem při přebírání a předávání dítěte. Pečující osoby pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. Každé dítě má své portfolio, kde jsou zaznamenány všechny události během školního roku ve škole ale i mimo ni např. výlety s rodiči.
Rodiče jsou o chodu DS, mimořádných akcí a dalších událostech informováni osobně, informační nástěnkou, informačními emaily a na webu www.klubquiq.cz/detska-skupina.

Metody spolupráce s rodiči:

 • návštěva DS - před nástupem dítěte do DS, během dnů otevřených dveří
 • informační schůzky - společné tvoření, workshopy, zahradní slavnost
 • konzultační hodiny - individuální domluva

Organizace výchovy

Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Naší snahou je, aby se děti během pobytu cítily bezpečně, spokojeně a šťastně. Snažíme se maximálně podporovat rozvojový potenciál dětí s ohledem na jejich fyziologické, vývojové, sociální a emocionální potřeby. Při péči o děti se dětem snažíme poskytnout dostatek prostoru k vlastnímu vyjádření v DS i k jeho uplatnění. Respektujeme individuální potřeby dětí v DS a jejich heterogenní rozdílnost, napomáháme k jejich celostnímu rozvoji. Pečující osoby se naplno věnují dětem, které mají příležitost volit si volnou hru a také účastnit se skupinových aktivit. K veškerým činnostem se snažíme děti co nejvíce motivovat. Děti povzbuzujeme pochvalou a pozitivním hodnocením, přistupujeme k dětem s ohledem na jejich věkové i individuální potřeby a odlišnosti, respektujme přirozené potřeby dětí. Volnost a svoboda dětí je vyvážena dodržováním nezbytných předem dohodnutých pravidel.

Charakteristika plánu výchovy a péče

Hlavní cíle výchovy a péče

Naší snahou je vytvoření prostředí, které by bylo bezpečné po stránce fyzické, psychické i sociální pro děti, jejich rodiče i pracující personál. Chceme být průvodci na jejich cestě, nabídnout jim nejen seznámení s novými dovednostmi a informacemi, ale i s novými kamarády s kterými prožijí radostné a pěkné chvíle při společných hrách. Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Položit základy celoživotnímu vzdělání všem dětem v DS podle jejich možností, zájmů a potřeb. Připravit děti do života, pěstovat porozumění a přátelství. Díky častému pobytu v přírodě si děti utváří pozitivní vztah ke svému okolí, ke všemu živému. Přirozeně se tak učí porozumět koloběhu života a jeho kontinuitě. Seznámí se s tím, jak i ony samy svým jednáním mohou přispět k harmonickému a respektujícímu vztahu člověka s přírodou.

Specifika výchovy a péče

PVP je upraven pro heterogenní skupinu dětí od 12 měsíců do 5 let. V rámci plánu výchovy a péče je kladen velký důraz na věk dětí v DS. U mladších dětí je kladen důraz na aktivity zaměřující se na zvládnutí sebeobslužných činností v oblasti hygieny, stolování, rozvoje řeči a hry. S pomocí didaktických hraček a pomůcek je výchova soustředěna k rozvoji jemné motoriky a logického myšlení. U starších dětí je kladen důraz na sebeobslužné činnosti v oblasti oblékání, svlékání a obouvání. U všech dětí je kladen důraz na rozvoj jemné i hrubé motoriky, logického myšlení, komunikačních dovedností a enviromentální výchovy.

Vzdělávací oblasti

PVP se inspiruje rámcovým vzdělávacím plánem pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Vzdělávací obsah je v RVP uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí. V rámci našeho výchovného konceptu respektujeme individuální vývoj dítěte a využíváme jejich senzitivní fáze.

Formy a činnosti výchovy a péče

Tvořivé hry a spontánní činnosti:

 • ranní a odpolední hry
 • možnost výběru hraček
 • hry individuální a skupinové
 • didaktické pomůcky
 • navazování sociálních vazeb

Tělovýchovné činnosti:

 • podpora zdravého růstu
 • procvičení dechového a pohybového aparátu
 • preventivně pohybové cviky

Společné jídlo:

 • podává se 3x denně v cca tříhodinových intervalech (svačina/oběd/svačina)
 • děti jsou vedeny k samostatnosti a sebeobsluze
 • při jídle jsou děti vedeny k správnému používání a držení příboru a k dodržování pravidel stolování
 • do jídla děti nenutíme

Řízené a společné činnosti:

 • prolínají se ve všech výchovných činnostech během dne, jsou řízeny pečující osobou, mají stanovený cíl a vycházejí z potřeb dětí
 • pohybové činnosti
 • rozvoj jemné i hrubé motoriky
 • rytmické cvičení
 • sluchové vnímání, osvojování písní, básní
 • tvůrčí činnost
 • v exteriéru DS využíváme záhonku na zahradě objektu pro ekologickou výchovu a projekty spojené s enviromentální tématikou.

Pobyt venku:

 • má za cíl dopřát dětem dostatek volnosti a přirozeného pohybu
 • enviromentální návštěvy lesa
 • formou procházky po okolí
 • terénní procházky po okolí Pobyt venku
 • má za cíl dopřát dětem dostatek volnosti a přirozeného pohybu
 • enviromentální návštěvy lesa
 • formou procházky po okolí
 • terénní procházky po okolí

Odpolední spánek a odpočinek:

 • při odpočinku/spánku jsou dětem čteny pohádky, popřípadě děti poslouchají audio knihu pohádek
 • pokud děti nespí, odpočívají

Hygiena a sebeobsluha:

 • děti jsou vedeny k samostatnosti: při mytí rukou, oblékání, svlékání, ukládání oblečení v šatně a také při úklidu hraček
 • děti, které hygienické potřeby zatím samy nezvládají, jsou povinny nosit jednorázové plenky, pečující osoby je pravidelně přebalují
 • při složitějších činnostech dopomáhá pečující osoba nebo starší děti
 • děti jsou vedeny k ohleduplnosti a vzájemné pomoci

Důležitým prostředkem rozvoje osobnosti každého dítěte je hra, která rozvíjí emocionální zralost skrze sociální vazby, podporuje myšlení, představivost, schopnost soustředění a řešení situací, která je aktivní. Napomáhá k získání pocitu jistoty v novém prostředí, stejně jako důvěry k zaměstnancům DS.

Cíle výchovy

Dítě a jeho tělo

 • biologická oblast
 • cíl: praktická samostatnost, fyzický vývoj, pohybová koordinace, sebeobsluha, péče o zdraví a bezpečnost, zdravé životní návyky a postoje, koordinace ruky a oka, jemná motorika, hrubá motorika, rozvoj smyslů a pohybových dovedností

Dítě a jeho psychika

 • psychologická oblast
 • cíl: výslovnost, správná gramatika řeči, slovní zásoba, komunikace, logické a myšlenkové operace (matematické představy), porovnávání, třídění, řazení, řešení problému, rozvoj poznávacích schopností a funkcí, rozvoj představivosti a fantazie, citová samostatnost (emoční stabilita, schopnost kontrolovat a řídit své chování), diferencované vnímání, záměrná pozornost, pracovní návyky, soustředěná pracovní (vzdělávací) činnost, záměrné učení.

Dítě a ten druhý

 • interpersonální oblast
 • cíl: sociální samostatnost, citlivost, empatie, soužití s vrstevníky, kolektiv, dovednosti pro navazování vztahu k druhým, prosociální chování, komunikativní dovednosti, ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými lidmi.

Dítě a společnost

 • sociálně- kulturní oblast
 • cíl: uplatnění ve skupině, vzájemná spolupráce, společenská pravidla a návyky, svět kultury a umění, osvojení si potřebných dovedností - slovesné, výtvarné, hudební, dramatické, morální a estetické hodnoty.

Dítě a svět

 • enviromentální oblast
 • cíl: orientace v prostředí, v okolním světě a v praktickém životě, zvládání reakcí na různé životní situace, získání povědomí o přírodním, kulturním, technickém prostředí, globálních a civilizačních problémech, vztah k místu a prostředí, ve kterém žijeme, ochrana a tvorba prostředí, povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, naší planetou.

Během poskytování výchovy a péče v DS Klub Quiq jsou respektovány individuální a věkové rozdílnosti dětí s důrazem na rozumovou, pracovní, estetickou a tělesnou stránku. Snažíme se podporovat rozvojový potenciál dětí a jejich potřeby vývojové, fyziologické, poznávací, sociální a emoční. Napomáháme rozvoji spolupráce mezi dětmi a spontánnímu sociálnímu učení, osvojování základních hodnot společnosti, osobních postojů a základních pravidel chování ve společnosti, zásad zdravého životního stylu, rozvoji řečových a komunikativních dovedností, vytváření pozitivního vztahu k přírodě, k sounáležitosti s okolním prostředím a úctě k životu.

Výchovné prostředky

Výchovné prostředky jsou uskutečňovány formou pohybových her a cvičení, manipulačních činností, smyslových a psychomotorických her, hudebně pohybových činností, grafických činností, řečových a rytmických cvičení, skupinové konverzace, diskuzí a rozhovorů, práce s knihou, zpěvu, poslech pohádek a příběhů, přímým pozorováním, manipulací s předměty a různými materiály, námětových a smyslových her, estetických a tvůrčích aktivit, formou přípravy a realizace společných slavností, výletů atd.

Řízené aktivity a jejich cíle

aplikovány v rámci PVP

pohybové

 • rozvoj hrubé motoriky
 • rozvoj koordinace pohybů
 • rozvoj sebeobslužných dovedností a zdravých návyků
 • zvyšování obranyschopnosti
 • fyzická kondice

výtvarné a rukodělné

 • rozvoj jemné motoriky
 • rozvoj manuální zručnosti
 • rozvoj představivosti, kreativity a fantazie
 • rozvoj výtvarných dovedností
 • poznávání různých materiálů
 • seznámení se s výtvarnými technikami

literární

 • rozvoj sluchového vnímání
 • rozvoj slovní zásoby
 • rozvoj vyjadřovací schopnosti
 • rozvoj fantazie

hudební

 • rozvoj sluchového vnímání a slovní zásoby
 • rozvoj rytmu, paměti,
 • osvojování lidových písní

komunikativní

 • stanovení a dodržování společných pravidel a rituálů
 • rozvoj sounáležitosti, ohleduplnosti

tématicky edukačně-didaktické

 • rozvoj znalostí a dovedností daného tématu


Tématický plán roku 

Nadstavbová nabídka zájmových aktivit


LOGO HRÁTKY 

 • zábavné hry a cvičení pro správný rozvoj řeči
 • rozvoj komunikace
 • zlepšení komunikačních dovedností

ŽIVÁ ZAHRADA 


 • cílem je pozorování ptáků na zahradě, přiblížení přírody
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • záměrně se soustředit na určitou dobu
 • pojmenování určitých druhů ptáků
 • posilování kontaktu dětí s přírodou

DOMÁCÍ ZVÍŘATA

 • bezprostřední setkání se zvířaty
 • přirozené poznávání životních potřeb zvířat
 • povzbuzení duševního vývoje dítěte správným směrem
 • podpora sebedůvěry - zvíře přijme dítě bez podmínek
 • pozitivní působení zvířete na chování dítěte
 • bezprostřední, emotivní jednání
 • prevence

LES VE ŠKOLE

 • mezinárodní výukový program
 • cílený pobyt dětí v přírodě
 • základy EVVO
 • radost z nového
 • rozvoj hrubé motoriky
 • aktivní trávení času
 • smyslové objevování a zkoumání 
 • mezinárodní výukový program


CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 • podpora tradičního a důležitého rituálu předčítání

 • rozvoj paměti a obrazotvornosti,
 • rozvoj řečových schopností
 • záměrně se soustředit na určitou dobu
 • obohacení vědomostí a vzorců morálního chování
 • posílení sebevědomí

PĚŠKY DO ŠKOLY

 • v rámci Evropského týdne mobility 

 • zlepšení zdraví, kondice
 • omezení dopravních prostředků v okolí DS
 • trávení společného času rodič - dítě
 • rozvoj komunikace

VÝLETY 

 • výlety po okolí, zpestřením pobytu venku, poznávání okolí

  např.: ČZU, Libosad, Údolí Únětického potoka, Sedlecký potok, Brandejsův statek, Komunitní zahrada,...

 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • dodržovat pravidla
 • pohybovat se v nerovném terénu (kopec, most, stezka, schody)
 • orientace v prostoru
 • překonání sebe sama

NÁVŠTĚVA MUZEÍ 

Národní zemědělské muzeum, Národní muzeum, Národopisné muzeum NM, České muzeum hudby, Středočeské muzeum v Roztokách, Dům u Zlatého prstenu

 • podpora zvídavosti a zájmu objevovat
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • pohybovat se bezpečně
 • orientace v prostoru 

Evaluace a hodnocení

V průběhu realizace činností má nenahraditelný význam vyhodnocování a zpětná vazba. Na evaluaci se podílí celý tým - vedoucí DS, pečující osoby, včetně dětí, které je potřeba těmto činnostem také učit.

Hodnocení můžeme provádět různými metodami:

 • pozorováním
 • analýzou dětských prací
 • dialogem s dítětem
 • diskuzí ve skupině v rámci komunitních kruhů (každodenní hodnocení)
 • Portfolio - složka pracovních listů a výkresů je zakládána vždy na 1 rok a na konci školního roku je předávána rodičům dítěte.

Na základě hodnocení jsou následně upravovány jednotlivé výchovné činnosti, případně jsou tyto změny zaneseny i do plánu výchovy a péče. Důležitá je i zpětná vazba poskytována rodičům - pomocí rozhovorů při předání dítěte, na individuálních schůzkách, pomocí hodnotících listů (min. 2x za rok).

Výroční zpráva o činnosti DS - 1x za kalendářní rok je součástí výroční zprávy provozovatele, zpracována pečujícími osobami a vedoucí DS.