Etický kodex

Etický kodex jako morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči dětem i zákonným zástupcům, spolupracovníkům, partnerům, veřejnosti i dětské skupině samotné. Nejedná se o obecně závazný právní předpis, ale o soubor pravidel doplňující tyto předpisy. Naší snahou je vytvoření stabilní, kvalitní a napomáhající služby péče o dítě.

Základními hodnotami pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti jsou: kvalita, osobní přístup, odpovědnost, efektivita, týmová spolupráce.

Respektovat a být respektován

 • respektovat individualitu a jedinečnost každého člověka a dítěte, bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženství a politické přesvědčení
 • respektovat a dodržovat pravidla provozu DS
 • respektovat pokyny pečující osoby

Pravidla slušného chování

 • pravidlo 3P = pozdrav, popros, poděkuj;
 • chodíme včas;
 • nepřítomnost omlouváme včas předem.

Pozitivní přístup

 • při řešení vzniklých situací s dětmi, rodiči, spolupracovníky;
 • podpora sebedůvěry, seberealizace a zodpovědnosti v dětech.

Individuální přístup

 • k rodičům;
 • k osobnosti dítěte;
 • k sobě navzájem.

Čistota a pořádek

 • "čistota půl zdraví" - bezpečné prostředí snižuje riziko úrazu;
 • chodíme čistě upravení;
 • pečující osoby - dodržují bezpečnost práce;
 • pečující osoba vytváří bezpečný prostor s jasnými hranicemi, ve kterém otevřeně a srozumitelně komunikuje.