GDPR

Zásady zpracování ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") 

Těmito zásadami vám poskytujeme informace o tom, jak Spolek dětí Quiq, z.s. získává a zpracovává osobní údaje. Zároveň vás informujeme o vašich právech v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji.

Při zpracování osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, s účinností od 25. 05. 2018 zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení EU").

Naše dětská skupina důsledně dbá na to, aby osobní údaje dětí ani zákonných zástupců nebyly předávány třetím osobám bez zákonného důvodu.

Správce vašich osobních údajů

Spolek dětí Quiq, z.s., se sídlem: Budyňská 232/20, 165 00 Praha - Suchdol, IČO: 06418902, zapsaný  u Městského soudu pod spisovou značkou L 68926 (dále jen "dětská skupina") 

Kontaktní osoba: Tereza Styblíková, předsedkyně, info@klubquiq.cz, 727815208

Dětská skupina nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Se svými dotazy či podněty k problematice osobních údajů se obracejte na tuto kontaktní osobu.

Údaje, účel a důvod zpracování

Při naší činnosti zpracováváme osobní údaje dětí a zákonných zástupců jen v rozsahu, který nám nařizuje zákon č. 247/2014 Sb., o dětských skupinách. Případně zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu zákonných zástupců. 

Níže vám poskytujeme základní výčet kategorií osobních údajů, které jsme povinni zpracovávat proto, že nám tuto povinnost ukládá zákonný předpis (či podmínky finančního příspěvku) a vyžadují po nás, abychom tyto osobní údaje měli k dispozici. Ke zpracování těchto osobních údajů tedy nepotřebujeme ani nebudeme vyžadovat váš souhlas.

Údaje zpracovávané na základě zákona o dětských skupinách bez udělení souhlasu:

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu dítěte,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu místa pobytu alespoň jednoho z rodičů, liší-li se od adresy místa pobytu dítěte,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě pověření rodiče může pro dítě docházet
 • dny v týdnu a doba v průběhu dne, po kterou dítě v dětské skupině pobývá,
 • údaj týkající se úhrady nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině,
 • údaj o zdravotní pojišťovně dítěte vč. kopie kartičky zdravotní pojišťovny,
 • telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče a na osoby uvedené v evidenčním listě, 
 • údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře,
 • údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
 • jméno, příjmení, titul, místo trvalého bydliště a kontaktní údaje - e-mail, telefon zákonného zástupce
 • údaj o postavení zákonného zástupce na trhu práce (nezaměstnaný, zaměstnaný - pak údaje o zaměstnavateli a druhu pracovního poměru, OSVČ - potvrzení
 • jméno, příjmení, titul, místo trvalého bydliště a kontaktní údaje - e-mail, telefon pověřených osob k vyzvedávání dítěte

Komu může dětská skupina údaje předat bez vašeho souhlasu: 

 • Krajská hygienická stanice hl. města Prahy
 • MPSV
 • Inspektorát práce

Údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu:

 • pořídit fotografcké/video záznamy dětí zobrazující účast a průběh konaných aktivit s dětmi a tyto záznamy využít pro prezentaci Dětské skupiny způsobem odsouhlaseným v uděleném souhlasu (záznamy jsou uveřejňovány bez uvedení jména dítěte);
 • zveřejnit výtvarné výrobky dětí na nástěnce v objektu Dětské skupiny s uvedením jména a příjmení dítěte a na případných výstavách uspořádaných pro rodiče dětí

Udělení souhlasu je DOBROVOLNÉ a již udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a jeho odvoláním tedy není dotčena zákonnost předchozího zpracování osobních údajů založeného na uděleném souhlasu. 

V případě neudělení souhlasu, nemá tato skutečnost vliv na péči o vaše dítě. Jediným důsledkem bude to, že ohledně dítěte nebudou uveřejňovány/zpřístupňovány žádné informace, které si nepřejete. 

Udělený souhlas je platný na dobu trvání uzavřené smlouvy o poskytování služeb péče o dítě dětské skupině (nebo do jeho odvolání). 

Pokud bude Dětská skupina organizovat aktivity pro děti, které zajišťují externí poskytovatelé, jako např. lyžařské kurzy, plavecké kurzy apod., vyžádá si Dětská skupina vždy ad hoc souhlas zákonného zástupce s účastí dítěte na této aktivitě. Pokud bude zákonný zástupce s účastí na této aktivitě souhlasit, je spolek oprávněn předat tomuto poskytovateli identifikační údaje dítěte, pokud je to nezbytné pro zajištění úhrady za tuto aktivitu či pro jiné oprávněné důvody.

Účely zpracování

 • přijetí dítěte k výchově a péči v dětské skupině
 • povinná dokumentace (evidence dětí v dětské skupině, evidence úrazů dětí)
 • poskytování poradenských služeb
 • podkladů k vyúčtování (poplatky za pobyt v dětské skupině, projektová dokumentace)
 • zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, zdrav. dokumentace - medikace)
 • udělení souhlasu zákonnými zástupci (k účasti na akci nebo výletu, ke zveřejnění jména v rámci prezentace akce na webových stránkách, v tisku apod., k pořizování fotografií z akcí nebo výletů),
 • podání žádosti zákonnými zástupci (zdravotní omezení)
 • plnění plánu výchovy a péče
 • prezentace a propagace (webové stránky, prezentace dětských prací, fotogalerie dětské skupiny, kronika, propagační materiály).

Důvodem (právním základem) zpracování:

 • plnění smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 • plnění právní povinnosti ve vztahu k účetním a daňovým povinnostem
 • oprávněný zájem správce či třetí strany (např. finanční příspěvek na provoz)
 • ochrana životně důležitých zájmů (vážný úraz dítěte)
 • souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů

Doba, po kterou osobní údaje zpracováváme

Zpracovávané osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, po dobu danou Spisovým a skartačním řádem Centra sociálních služeb Praha, potažmo právními předpisy; po uplynutí této doby jsou osobní údaje skartovány. Osobní údaje tak nezpracováváme déle, než je nezbytně nutné pro splnění daného účelu.

Zdroje osobních údajů

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme od vás obdrželi nebo je získali při komunikaci s vámi. Nevyhledáváme a nezpracováváme o vás osobní údaje z veřejných zdrojů.

Soubory cookies

Webové stránky www.klubquiq.cz/detska-skupina nevyužívají cookies.

Na našich stránkách je integrován plugin sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook plugin se na našich stránkách zobrazí jako logo Facebooku nebo tlačítko "To se mi líbí". Přehled o pluginech na Facebooku naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Při navštívení našich stránek, vytvoří plugin přímo spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook tak přímá informace, že jste s vaší IP adresou navštívili naši stránku. Pokud kliknete na tlačítko "To se mi líbí" zatímco jste přihlášeni na vašem Facebookovém účtu, můžete propojit obsah našich stránek s vaším profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit naše stránky k vašemu uživatelskému účtu. Podotýkáme, že my jako poskytovatelé stránek nezískáváme žádný obsah z přenášených dat, tak jako z použití Facebooku. Další informace naleznete v ochraně osobních údajů na stránkách firmy Facebook pod https://de-de.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby byla návštěva našich stránek přiřazena k vašemu uživatelskému účtu, odhlaste se prosím z vašeho účtu.

Příjemce osobních údajů 

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř Dětské skupiny a nepředáváme je třetím osobám, není-li to nezbytně nutné nebo nemáme-li k takové možnosti váš souhlas. Taková potřeba může vzniknout v případě externích dodavatelů/poskytovatelů služeb, jako např. poskytovateli účetních služeb, poradenských služeb v oblastí dotací, právních služeb, některých IT služeb, externích aktivit - např. lyžařských či plaveckých kurzů apod.

V takovém případě jsou s těmito subjekty - zpracovateli osobních údajů - uzavřeny smluvní vztahy, které smluvně zajišťují zabezpečení předávaných osobních údajů v souladu s Nařízením EU. Sídlo poskytovatelů IT služeb je umístěno zásadně v rámci EU a osobní údaje nejsou předávány zpracovatelům mimo EU.

Sami nám poskytujete některé dokumenty, které vyžadujeme (jako např. potvrzení Úřadu práce, potvrzení ČSSZ, potvrzení o vazbě na trhu práce, potvrzení o studiu). 

Některé orgány státní správy a kontrolní orgány jsou oprávněny pro plnění svých zákonných povinností si vyžádat osobní údaje (např. policie ČR, MPSV, krajská hygienická stanice). Údaje poskytujeme jen tehdy, pokud oprávnění si tyto údaje vyžádat umožňuje zákon.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Dětská skupina má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů, který zahrnuje zejména pravidla určující:

 • ukládání dokumentů do zabezpečených prostorů,
 • shromažďování pouze nezbytných osobní údajů v minimalizovaném rozsahu a pro předem definované účely a doby zpracování,
 • povinnost všech zaměstnanců zachovávat mlčenlivost o údajích,
 • povinnosti neposkytovat údaje třetím osobám bez právního důvodu,
 • ochranu osobních údajů při práci s IT technikou.

Vaše práva v rámci ochrany osobních údajů

V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje, máte k těmto svým osobním údajům následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenesení vašich osobních údajů k jinému správci,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jste nám tento souhlas poskytli pro účely, které ho vyžadují.

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným pověřenci pro ochranu osobních údajů, jak je uveden v těchto zásadách.