Provozní řád florbalového kroužku 

Pořadatel

Spolek dětí Quiq, z.s., Budyňská 232/20, 165 00 Praha 6 - Suchdol

ICO: 06418902
Registrace: Městský soud Praha, spis L 68926

Bankovní spojení: 2901311649/2010

Místo konání:

Základna florbalového kroužku: Velká tělocvična - Sokolovna Suchdol

Za sokolovnou 440/2, 165 00 Praha 6 - Suchdol

Florbalový kroužek

 • Florbal je kolektivní halový sport. Hráči hrají s dutým plastovým míčkem, při hře používají speciální florbalové hole (tzv. florbalky). Snaží se vstřelit protivníkovi gól. Brankáři žádnou hůl nepoužívají, chytají pouze svým vlastním tělem, zejména rukama a nohama.
 • Náš flotbalový kroužek hraje na menším hřišti, čemuž jsme uzpůsobili i pravidla hry a počet hráčů během jedné hry.
 • Hrajeme pravidelně každý týden. Hrajeme pro radost ze hry.
 • Florbalový kroužek je určen hráčům ve věku 9+ do 99 let.
 • Pravidla hry definuje dokument "Pravidla hry florbalového kroužku".

Člen kroužku - práva a povinnosti

 • Členem kroužku (dále jen hráč) se může stát ten, kdo řádně vyplní přihlášku a má uhrazený příspěvek. Za nezletilého člena kroužku vyplňuje přihlášku jeho zákonný zástupce.
 • O přijetí hráče rozhoduje pořadatel.
 • Hráč/zákonný zástupce hráče je o přijetí do kroužku informován emailem.
 • Hráč si na kroužek nosí plastovou láhev s pitím, vhodný cvičební oděv a čistou sportovní obuv.
 • Hráč se na cvičení a po něm převléká v prostorách k tomu určených.
 • Hráč je seznámen s pravidly pro využívání daného prostoru a souhlasí s dodržováním dohodnutých pravidel - viz pravidla hry.
 • Hráč se chová ohleduplně k zařízení a vybavení tělocvičny, ke sportovnímu vybavení jemu zapůjčenému, k spoluhráčům i dalším účastníkům florbalového družstva a dodržuje zásady FAIR PLAY.
 • Hráč musí být zdravotně způsobilý ke hře.
 • Hráč chodí včas na kroužek, tj. minimálně 10 minut před začátkem kroužku.
 • Hráč může být vyloučen z následujících důvodů:

 1. opakované nezvladatelné chování - například stálé narušování kroužku, nerespektování pokynů vedoucího, chování ohrožující zdraví ostatních hráčů.
 2. úmyslné zranění jiného hráče
 3. odebrání souhlasu se zpracováním některého z osobních údajů či odebrání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro vybraný účel.

Na chování uvedené u bodu a) bude nejprve rodič nezletilého hráče upozorněn pořadatelem. Pokud bude nezletilý hráč v tomto chování pokračovat i nadále, bude bez náhrady vyloučen do konce školního roku. V případě uvedeném v bodě c) bude účastník bez náhrady vyloučen do konce školního roku bez předchozího upozornění.

Pořadatel - práva a povinnosti

 • Má povinnost zajistit zodpovědnou osobu - vedoucího, který zodpovídá za dodržování bezpečnosti, kázně, pořádku, organizuje činnost a dohlíží na její organizaci.
 • Má povinnost zajistit funkční a bezpečnou sportovní plochu vhodnou ke hře.
 • Má povinnost zajistit sportovní vybavení kroužku, které je pravidelně kontrolováno zodpovědnou osobou. V případě závady je třeba vybavení opravit nebo vyřadit z používání.
 • Má povinnost dbát na bezpečnost a ochranu zdraví členů kroužku. V případě úrazu nebo jiného zdravotního důvodu (nevolnost) v průběhu konání kroužku je organizátor povinen zajistit ošetření/první pomoc a neprodleně informovat o vzniklé situaci zákonného zástupce nezletilého hráče.
 • Má právo nepřijmout hráče z důvodů nesplnění zejména zdravotní způsobilosti, podmínek k přijetí člena kroužku, naplnění kapacity florbalového kroužku.
 • Má právo vyloučit člena družstva z důvodů špatného chování popsaného v odstavci "člen kroužku - práva a povinnosti".
 • Má právo odmítnou hráče, který všechny podmínky pro přijetí splnil, ale v termínu nástupu do kroužku se skutečnost změnila tak, že je hráč neschopný nástupu.
 • Má právo nahradit člena kroužku, který v daných termínech neprovedl potřebné úkony k zařazení mezi hráče jiným zájemcem. Toto právo má zejména v případech nedodání potřebných dokumentů a neuhrazení příspěvku.
 • Nenese žádnou odpovědnost za hráče v době před zahájením hry a po jejím ukončení.
 • Má povinnost vést řádně evidenci docházky, včetně zaznamenání příchodu a odchodu.
 • Má povinnost vést řádně evidenci úrazů.

Vedoucí - práva a povinnosti

 • Je přítomen vždy minimálně 15 minut před začátkem kroužku a minimálně 15 minut po skončení kroužku.
 • Zodpovídá za dodržování bezpečnosti, kázně, pořádku, organizuje činnost a dohlíží na její organizaci.
 • Kontroluje sportovní vybavení florbalového družstva před každou hrou.
 • Před začátkem činnosti vedoucí zkontroluje vhodnost oblečení a obutí družstva, případně i další úpravy (sundat prstýnky, řetízky, náramky, odstranit žvýkačky, apod).
 • Čistění sportovního vybavení, úklid tělocvičny.

Přihlášky

 • Zájemce o člena kroužku vyplní přihlášku na webových stránkách www.klubquiq.cz/florbal
 • Po odeslání přihlášky obdrží zájemce o člena kroužku podklady pro platbu.

Platby

 • Platba příspěvku na kroužek musí být provedena v předem stanoveném termínu tj., 10 dnů před zahájením kroužku.
 • Platbu lze uhradit v hotovosti nebo převodem na bankovní účet: 2901311649/2010.
 • Hráč platí příspěvek 500,-Kč před každým pololetím. 1.pololetí září - leden, 2.pololetí únor - červen. Na konci pololetí doplatí hráč příspěvek za odchozenou docházku. Cena za hodinu je 60,-Kč.
 • Splatnost příspěvku docházky je do 15. dne následujícího měsíce po skončení pololetí.

Storno podmínky

 • V případě dlouhodobého onemocnění hráče má hráč nárok na vrácení plné částky příspěvku na základě lékařského potvrzení a písemné žádosti.

Bezpečnost a ochrana zdraví

 • Hráč nesmí v den konání kroužku trpět infekčními či jinými chorobami, které by mohly ohrozit vedoucího a ostatní členy kroužku.
 • Tímto si vyhrazujeme právo takového hráče tento den nepřijmout .
 • Organizátor má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu.

Závěrečné ustanovení

 • Informace a nakládání s nimi se řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • Hráč a zákonní zástupci nezletilého hráče berou na vědomí, že členové kroužku mohou být v průběhu konání kroužku fotografováni. Tyto fotografie slouží výhradně pro prezentaci aktivit Spolku dětí Quiq, z.s.
 • Kroužek se nekoná v době oficiálních školních prázdnin (červenec-srpen) a státních svátků (26.12.2019).